УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
“Нула32”

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Нула32“ ООД от една страна и Потребителите на услуги, намиращи се на сайта www.nula32.bg.
2. „Нула32“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203678823, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Славейна №10, ет. 3, ап. 15, имейл адрес: panayotstefanov@nula32.bg, телефон: 0894454308.
3. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Нула32”.
4. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „Нула32“ договор, а именно: име, презиме, фамилия, E-mail адрес,телефон за връзка, адрес за фактуриране, адрес за доставка.

ПОРЪЧКА

5. Потребителите сключват договор с “Нула32”, използвайки услугите, предоставени на сайта.
6. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Нула32”.
7. Потребителите могат да правят поръчки чрез добавянето на желаните стоки или услуги към списъка с желани продукти (Количка), следвайки стъпките, указани на сайта.
8. “Нула32” може да откаже да изпълни договора, ако избраната стока или услуга не е налична.
9. Потребителите предоставят данни за извършване на поръчката и носят отговорност тези данни да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
10. “Нула32” има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
1. когато е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
2. когато е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “Нула32”;
3. когато са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “Нула32”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

11. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
12. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, публикуван на сайта, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора.” В тези случаи “Нула32” изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
13. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Нула32” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
14. “Нула32” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
15. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
4. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

ГАРАНЦИИ

16. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
17. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.
18. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Нула32“ ще запази на Потребителя първоначалните гаранционни условия.
19. Когато публикуваните на сайта стоки са единични бройки, не е възможна замяна.
20. При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
21. При предявяване на рекламацията за услугата Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
22. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.
23. Рекламацията се предявява пред “Нула32” или пред упълномощено от него лице подава устно на посочения телефон или писмено на посочения имейл на търговеца.
24. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
25. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
26. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
27.1. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
27.2. Ако “Нула32“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
27.3. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
27. “Нула32” или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.
28. “Нула32” е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.
29. Когато „Нула32“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
30. При основателна рекламация “Нула32” привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
31. След изтичането на срока по предходния член потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
32. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.
33. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2.намаляване на цената.
34. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
35. “Нула32” е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
36. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

36. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Нула32” или прекратяване поддържането на сайта му.
37. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

38. “Нула32” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
39. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Нула32” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
40. В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

41. По неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат правилата на българското законодателство.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се извършва от куриер до посочения от Потребителя адрес. Доставка се извършва на територията на Република България.
Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако друго не е указано на сайта.
Цената на доставката се изчислява автоматично при финализиране на поръчката.
Доставките се извършват в рамките на 7 дни.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на сайта към момента на извършване на поръчката.
Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги, като използва една от изброените на уебсайта възможности. Възможно е плащане чрез наложен платеж и директно банково плащане. Ако потребителят е избрал плащане чрез наложен платеж, трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА
Органите, регулиращи дейността на „Нула32“ са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Потребителите имат право да отнесат спора си до Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС)-https://ec.europa.eu/consumers/odr/

БИСКВИТКИ

Какво представляват файловете “Бисквитки” (cookies )?
Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.
За какво използваме файловете cookies “Бисквитки”?
“Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на Потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.
Какви “Бисквитки” използваме?
Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). „Постоянните“ файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхна собственост Политика за поверителност.
„Бисквитки“ на трета страна
“Бисквитките”, които използваме, са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности. Можете да се запознаете със списъка на нашите доверени сътрудници в нашата Политика за поверителност и ползване на файлове “бисквитки” по-долу.
Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”
Ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни.
Управление на бисквитките
Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките могат да бъдат намерени в зоната на настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои от функционалностите на сайта.
Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До “Нула32” ООД, ЕИК 203678823

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Поръчано на/получено на:
Име на Потребителя:
Адрес на Потребителя:
Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):
Дата:

Влизане

Изгубена парола?

Регистрация на профил в сайта?