Условия за ползване на „Нула32“

 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Светломер“ ООД от една страна и Потребителите на услуги, намиращи се на сайта www.nula32.bg.
 2. „Светломер“ ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207635940, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Зорница №2, ет. 2, ап. 2, имейл адрес: team@nula32.bg, телефон: 0894454308.
 3. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „Светломер”.
 4. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „Светломер“ договор, а именно: име, презиме, фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, адрес за фактуриране, адрес за доставка.

ПОРЪЧКА

 1. Потребителите сключват договор със „Светломер“, използвайки услугите, предоставени на сайта.
 2. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „Светломер“.
 3. Потребителите могат да правят поръчки чрез добавянето на желаните стоки или услуги към списъка с желани продукти (Количка), следвайки стъпките, указани на сайта.
 4. „Светломер“ може да откаже да изпълни договора, ако избраната стока или услуга не е налична.
 5. Потребителите предоставят данни за извършване на поръчката и носят отговорност тези данни да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 6. „Светломер“ има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
 7. когато е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 8. когато е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „Светломер“;
 9. когато са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо „Светломер“.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.
 2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ, наличен в настоящите Общи условия, или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, като изпрати отказа си на посочения имейл на търговеца. В тези случаи „Светломер“ изпраща на Потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 3. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „Светломер“ или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 4. „Светломер“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки/отказаните услуги в срок от 14 дни от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.
 5. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са:
  1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

ГАРАНЦИИ

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
 2. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.
 3. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Светломер“ ще запази на Потребителя първоначалните гаранционни условия.
 4. Когато публикуваните на сайта стоки са единични бройки, не е възможна замяна.
 5. При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
 6. При предявяване на рекламацията за услугата Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 7. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.
 8. Рекламацията се предявява пред „Светломер“ или пред упълномощено от него лице подава устно на посочения телефон или писмено на посочения имейл на търговеца.
 9. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
 10. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 11. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 12. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

1. Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

2. Ако „Светломер“ е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

3. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

4. „Светломер“ или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно.

 1. „Светломер“ е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации.
 2. Когато „Светломер“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
 3. При основателна рекламация „Светломер“ привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 4. След изтичането на срока по предходния член потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 125 ЗЗП.
 5. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства.
 6. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
 1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 2. „Светломер“ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Светломер“ или прекратяване поддържането на сайта му.
 2. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 1. „Светломер“ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Светломер“ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. По неуредените в настоящите Общи условия случаи се прилагат правилата на българското законодателство.

ДОСТАВКА

 1. Доставката на поръчаните стоки се извършва от куриер до посочения от Потребителя адрес. Доставка се извършва на територията на Република България.
 2. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако друго не е указано на сайта.
 3. За гр. Пловдив е възможна опцията лично предаване.
 4. Доставката за поръчки над 80 лв. е безплатна.
 5. Цената на доставката варира в зависимост от теглото на пратката и адреса за доставка, както следва:

до 1 кг. - около 5 лв.

1 - 5 кг. - около 7 лв.

5 - 10 кг. - около 10 лв.

 1. Доставките се извършват в рамките на 5 работни дни от потвърждаване на поръчката.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на сайта към момента на извършване на поръчката.
 2. Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 3. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги, като използва една от изброените на уебсайта възможности. Възможно е плащане чрез наложен платеж и директно банково плащане. Когато в количката е добавен абонамент или дарение по избор (самостоятелно или с друга стока/услуга), плащането се извършва с кредитна или дебитна карта.
 4. Ако потребителят е избрал плащане чрез наложен платеж, трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

АБОНАМЕНТИ

 1. Потребителят може да поръча абонамент за списанието в някой от следните степени:

Онлайн - включва 4 броя в дигитален формат и 10 % отстъпка от онлайн магазина на търговеца

Класик - включва 4 броя печатни издания, 4 куриерски доставки до адрес и 10 % отстъпка от онлайн магазина на търговеца

Премиум -  включва 4 броя печатни издания, 4 куриерски доставки до адрес, 10 % отстъпка от онлайн магазина на търговеца и текстилна брандирана чанта “Нула32”

 1. Договорът за абонамент се сключва чрез добавянето на желания вид абонамент към списъка с желани продукти (Количка), следвайки стъпките, указани на сайта. 
 2. Потребителят може да следи и управлява абонамента си през своя потребителски профил от секцията “Моите абонаменти”.
 3. Потребителят може да поръча абонамент “подарък” за онлайн или печатно издание. В случай че адресът за доставка се различава от този на Потребителя, Потребителят въвежда съответните данни за доставка. Потребителят отговаря, че личните данни са му предоставени доброволно от лицето, за което е подаръкът, и че същото е запознато с Политиката за защита на лични данни на търговеца и е съгласно със споделянето на информацията със „Светломер“.
 4. Плащането за абонамент, (поръчан самостоятелно или заедно с друга стока/услуга), става с кредитна или дебитна карта. 
 5. Абонаментът е със срок 12 месеца. Началото на абонамента се определя от издателския календар на „Светломер“. Списание “Нула32” излиза през месеците март, юни, септември и декември. Абонаменти за изданието, направени след 20-о число на месеца преди излизане на нов брой, започват от следващото издание.
 6. Всички абонаменти, с изключение на подаръците, се подновяват автоматично. Потребителят може да деактивира автоматичното подновяване от потребителския си профил.
 7. Абонаментите се доставят с куриерска услуга срещу подпис на получател в делничните дни между 08:00 и 17:00 ч на територията на цялата страна. Потребителят може да проследява пратката и да променя адреса за доставка през потребителския си профил. Броевете ще се доставят до новия адрес от следващото издание, ако промяната на адреса е направена до 20 число на месеца преди излизане на нов брой. “„Светломер“ не носи отговорност за неполучени пратки, когато това се дължи на непълен или грешен адрес за доставка, посочен от Потребителя.
 8. Рекламации за дефектни или недоставени броеве по договор за абонамент за печатни издания се приемат до края на месеца, следващ обявения месец за излизането на съответния брой.
 9. Договорът за онлайн абонамент може да бъде прекратен по всяко време през потребителския профил или с изпращане на имейл до team@nula32.bg. При прекратяване на договора за абонамент се спират всякакви бъдещи плащания по него. В случай че отказът е направен след изтичане на 14-дневен срок от поръчката, потребителят не получава възстановяване на заплатената сума, като „Светломер“ запазва достъпа на абоната до дигиталното съдържание до края на заплатения абонаментен период.
 10. Договорът за абонамент за печатни издания (Класик или Премиум) може да бъде прекратен по всяко време през потребителския профил или с изпращане на имейл до team@nula32.bg. При прекратяване на договора за абонамент се спират всякакви бъдещи плащания по него.  В случай че отказът е направен след изтичане 14-дневен срок от поръчката, потребителят не получава възстановяване на заплатената сума, а „Светломер“ изпълнява договорния си ангажимент за доставка на изданията до изтичане срока на абонамента.
 11. В хипотезите, които не са изрично уредени в този раздел, се прилагат общите правила на настоящите Общи условия.

ДАРЕНИЯ

 1. Потребителят може да направи месечно или еднократно дарение, с което да подкрепи издаването на списание „Нула32“.
 2. Потребителят избира размера на сумата на месечното или еднократно дарение и я добавя в своята Количка. Сумата на дарението се добавя към общата стойност на поръчката.
 3. В периода на активно дарителство Потребителят ползва привилегиите на абонамента от степен "Класик".
 4. Потребителят може да следи и управлява месечните дарения през своя потребителски профил от секцията “Моите абонаменти”.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, търговските марки и лога са обекти на интелектуална собственост. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Светломер“ ООД в случай, че не е посочено друго. Използването на материалите и поставянето на търговската марка или логото на „Нула32“ се допуска след изрично писмено разрешение от страна на „Светломер“ ООД.

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „Светломер“ са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Потребителите имат право да отнесат спора си до Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС)-https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

БИСКВИТКИ

Какво представляват файловете “Бисквитки” (cookies )?

Файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназначена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво използваме файловете cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на Потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви “Бисквитки” използваме?

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузър). „Постоянните“ файлове остават на устройството на потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и по-специално – потребителите на уебсайта, са регламентирани от тяхна собственост Политика за поверителност.

„Бисквитки“ на трета страна

“Бисквитките”, които използваме, са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват нашия уебсайт. Въпреки това, ние си сътрудничим с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности. Можете да се запознаете със списъка на нашите доверени сътрудници в нашата Политика за поверителност и ползване на файлове “бисквитки” по-долу.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Ние използваме “Бисквитките”, за да идентифицираме браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни.

Управление на бисквитките

Вашият браузър обикновено Ви предоставя информация относно начините, по които да изтриете, блокирате или откажете използването на бисквитки. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките могат да бъдат намерени в зоната на настройките на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да засегне някои от функционалностите на сайта.

Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ от договора

До „Светломер“ ООД, ЕИК 207635940

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Поръчано на/получено на:

Име на Потребителя:

Адрес на Потребителя:

Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

Дата: