Политика за защита на личните данни

Дефиниции

Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице

Обработване на лични данни - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор на лични данни - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Информация за администратора на лични данни

"Светломер" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 207635940, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Зорница №2, ет. 2, ап. 2, имейл адрес: team@nula32.bg, телефон: 0894454308.

Основания за обработката

Ние обработваме предоставените от Вас лични данни на едно от следните основания:

 • Сключения между Вас и "Светломер" ООД договор и изпълнение на задълженията по него;
 • Изрично съгласие, дадено от Вас - за всяка отделна цел се дава отделно съгласие;
 • Изпълнение на задължения, предвидени в закон.

Цели на обработката

 • Създаване на потребителския Ви профил и идентификацията Ви на сайта;
 • Изпълнение на Вашата поръчка;
 • Контакт с Вас във връзка с предлаганите на сайта услуги;
 • Осигуряване на цялостно обслужване във връзка със сключения договор;
 • Изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които ползвате;
 • Събиране на дължимите суми за ползваните услуги;
 • Кореспонденция във връзка с поръчки, рекламации и проблеми;
 • Уведомления във връзка с услугите, които използвате на сайта;
 • Анализ на действията Ви на сайта с цел подобряване на нашите услуги;

Обработвани лични данни

 • Три имена, имейл, телефон, адрес - при попълване на различните форми, поместени на сайта; за създаване на първоначална регистрация. Когато се предоставят данни на трето лице (например при поръчка за подарък или ваучер), Потребителят отговаря, че личните данни са му предоставени доброволно от лицето и че същото е запознато с настоящата Политика за защита на лични данни и е съгласно със споделянето на информацията с “Нула32”;
 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез сайта - IP адрес, информация за устройството, което използвате;
 • Данни за направените поръчки;
 • Кореспонденция във връзка с цялостното обслужване
 • Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Трети лица, на които предоставяме лични данни

 • Куриерски фирми и пощенски служби
 • Лица, които поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни, необходими за дейността на дружеството
 • Маркетинг агенции, Facebook, Google и други подобни - само след Вашето изрично съгласие

Срок на съхранение на личните данни

 • Личните данни, които събираме за изпълнение на сключения договор, изтриваме 5 години след прекратяване на договора. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.
 • Личните данни, които събираме за целите на директния маркетинг, съхраняваме в срок от 12 месеца след първоначалното им събиране.

Права на потребителите

 • Право на информираност
 • Право на достъп до собствените лични данни;
 • Право на коригиране (ако данните са неточни);
 • Право на изтриване на личните данни (“правото да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Право на преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.